Patrik Miskovics
Rozdúchavanie somatickej aury
Soňa Uriková: Dôvod na radosť. Levice: KK Bagala, 2022.
recenzie

Kniha predstavuje unikátnu čitateľskú výzvu, pretože zo strany recipienta nepredpokladá len adekvátny interpretačný výkon, ale aj schopnosť empatickej účasti na čítanom, čo je v značne anestetizovanej atmosfére súčasnej literárnej prevádzky vcelku neobvyklé. Prác s ambíciou apelovať na citovosť je dostatok, no takých, ktoré tento zámer aj úspešne, neprvoplánovo textovo ukotvia, je pomenej.

01/18/2023 - 11:17
Eva Urbanová
Kto je „my“ v Pekárkovej poetike?
Ivona Pekárková: Možnosti neúspechu. Bratislava: Brak, 2022.
recenzie

Zmena neprichádza, nič zásadné sa nedeje, čo opäť smeruje k širšiemu adresnému my – k nám zúfalo snažiacim sa premeniť, vylepšiť, modernizovať spoločenský priestor, čo však nejde ruka v ruke s mentálnou premenou. Z tohto pohľadu je Pekárkovej poézia rozhodne viac než ironickým bonmotom, je ostrou kritikou degenerovanej spoločnosti, ktorá si nevidí na koniec ulice.

12/12/2022 - 10:03
Magdalena Bystrzak
Márii Holuby, posmrtne

Začiatkom roka 1920 sa na stránkach Trenčanských novín objavila strohá informácia: „V Skalici zomrela 21. decembra r. 1919 Mária Holuby, rodená Boor, vdova po evanjelickom farárovi v Lubinej, známa v slovenskej spisbe pod pseudonymom Mária Javorinská. V utorok 23. decembra bola pochovaná“. Pokoj prachu jej.

11/24/2022 - 13:33
Skloňovanie vlastizradcu
Rozhovor s Elenou Bútorovou-Novomeskou, dcérou Ladislava Novomeského
Rozhovory

Prinášame autorizovaný prepis rozhovoru, ktorý pre Český rozhlas pripravila a nahrala Kamila Schusterová. Ako celok odvysielaný nebol. Rozhovor sprostredkoval Zdeněk Doskočil.

09/16/2022 - 10:28
Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
What now is now is now is now (Poznámky ku knihe N. Ružičkovej Súčasnosti)
Nóra Ružičková: Súčasnosti. Kordíky: Skalná ruža, 2021.
recenzie

Aktuálna zbierka, podobne ako prevažná väčšina autorkinej tvorby, vytvára dialóg s kritickou teóriou 20. a 21. storočia, ktorá okrem iného skúma ekonomické teórie a rozoberá konceptualizáciu práce v kontexte (psychologickej a sociálnej) ľudskej slobody a jej odnímania, v kontexte problému slobodnej vôle, sociálnych rozdielov a ekologických následkov pôsobenia človeka na planétu.

08/30/2022 - 13:54
Magdalena Bystrzak
„...vytvárame papierový svet. Každý svoj...“
K sociálnej empatii v novšej slovenskej próze
recenzie

U Ballu je sociálna empatia tichým postulátom, prchavým predpokladom možnosti existovať inak. Síce s ním nenarába prvoplánovo, ale viackrát o ňom píše. V prípade Vadasa je empatia problematická, absentuje na úrovni autorského gesta, a to napriek tomu, že próza Šesť cudzincov vznikla azda ako pokus citovo kultivovať slovenského čitateľa a upriamiť jeho pozornosť na – podľa opisu na zadnej strane obálky – „dejinnú kauzu, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali“.

05/13/2022 - 10:50
Vydali sme výber z esejistiky Pétera Esterházyho Život slov
archiv
iné

Esterházyho texty dokazujú, že ani postmoderný spisovateľ sa nemusí bezvýhradne vzdať reflexie kultúrneho a spoločenského diania a skryť sa do bezpečnej záhrady estetickej autonómie umenia. Kniha v preklade Renáty Deákovej vyšla ako druhý zväzok našej knižnej edície Dunaj.

04/29/2022 - 11:05
Vladimír Barborík
Próza a udalosť
Marek Vadas: Šesť cudzincov. Levice : KK Bagala, 2021.
recenzie

Nejde o analytický prieskum udalosti s cieľom dozvedieť sa čo najviac, ale o naratívne rozvíjanie jej pôsobenia na subjekt. Asi základnou otázkou rozprávania je, ako hromadná vražda zasiahla ľudskosť niekoľkých protagonistov. Nie je to márne východisko: dať slovo svedkom a páchateľom, priamym i nepriamym, a zároveň upozorniť, aká neistá je hranica medzi jednými a druhými. 

03/16/2022 - 13:14
Vladimír Barborík
„… otázce národní typologie se raději obloukem vyhýbám.“
Rozhovor s českým historikom Zdeňkom Doskočilom
Rozhovory
Prinášame rozhovor s českým historikom Zdeňkom Doskočilom, ktorému pred časom vyšla kniha V žaláři a vyhnanství (Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu) (2020). V rozhovore sa dočítate o jeho výskume publicistických a politických aktivít slovenského ľavicového básnika a o súčasnej českej historiografii.
02/16/2022 - 12:04
Martin Lukáš
Koncept a deziluze
Michal Baláž: Mínus telo. Bratislava: Brak, 2021.
recenzie

Těžiště sbírky leží v dekonstrukci figur a floskulí, představ a názorů, vlastně jakýchkoli ustálených, vyprázdněných způsobů vypovídání i samotné syntaxe, jejichž opakováním vyjadřujeme a zároveň stvrzujeme platnost myšlenkových schémat západní kultury, která myšlení jako takové uzavírá do sítě pojmových relací a přibližností.

12/31/2021 - 14:19
Michal Jareš
Další Mapy tICHA. Krátká prostonárodní rozprava sepsaná od Outsidera o současné sLovenské poezii s připoJením poznAtků pozoRuhodných a nEjdůležitějŠích z let posledních avšak zaměřeno na roky poslední A. D. MMXXI

Slovenská lyrická poezie se pohybuje v obřím a málo zkoumaném prostoru, který zasahuje do experimentu, navazuje daleko víc na tradici slovní, umí překvapit a zároveň velmi často zápasí s pojmem hodnota, který mnohdy zcela absentuje v běžné experimentální tvorbě dnešního slovenského poetického ghetta tvořeného zejména bratislavskou „stále mladou“ elitou, narušovanou pak příchody a odchody některých labilně neklidných autorů z anebo zpět do slovenské literatury.

12/08/2021 - 13:58
Peter Darovec
O problémoch prvého sveta...
...v prózach Barbory Hrínovej Jednorožce (Bratislava: Aspekt, 2020) a Ivany Gibovej Eklektik bastard (Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2020)
recenzie

Hrínová i Gibová píšu o svete, ktorému rozumejú, ktorého sú evidentne aj samy súčasťou. Píšu o mestských čudákoch, s ktorými samy žijú, o ľuďoch, ktorí sa sami pokladajú za spoločenských jednorožcov a eklektických bastardov, na ktorých sa síce nalepilo všeličo, ale nič z toho nevytvára ich identitu.

11/26/2021 - 12:19