Viliam Nádaskay
Pandemická poézia

Keď v roku 2020 COVID-19 zasiahol aj životy Slovákov, bolo len otázkou času, kedy sa dočká stvárnenia aj v domácej básnickej tvorbe. Poézia je predsa už zo svojej podstaty vhodnou formou vyjadrenia postoja k aktuálnym udalostiam, ako to dokazujú jej angažované varianty. V tomto ohľade pôsobí ako najtypickejšia umelecká forma vyjadrenia, navyše je operatívna, jednoducho publikovateľná, časovo nenáročná a otvorená každému gramotnému človeku. Viacero autorov a autoriek to dalo pocítiť slovenskej literatúre takmer okamžite.

04/26/2023 - 09:20
Vladimír Barborík
Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou

Pôsobivosť štyroch prozaických kníh venovaných minulosti je odlišná. O tom, do akej miery úspešne sa podarí literatúre sprítomniť minulosť, rozhoduje viacero faktorov. K dôležitým patrí neošúchanosť témy, ale aj úsilie, ktoré autor vynaložil pri pátraní po zdrojoch a pri rekonštrukcii predmetu svojho záujmu, to, či sa mu podarilo objaviť niečo doteraz nepoznané.

04/13/2023 - 12:54
Karol Csiba
Tri súčasné poviedkárske kódy

Dôležitým rozlišovacím a vo viacerých momentoch paradoxne aj zlučovacím znakom poviedkových zbierok Anny Kiliánovej, Karlosa Kolbasa a Laca Keratu je odsúvanie epickej dejovosti. Tento postreh nesmeruje k spochybneniu schopnosti prozaikov spádovo fabulovať. Poukazuje skôr na časté nedejové závery, namiesto ktorých sa do popredia tlačia spomaľované alebo skôr odložené vyústenia. 

03/09/2023 - 11:16
Tamara Janecová
Čitateľovi v ústrety
Pavol Rankov: Klinika. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2022.
recenzie

Konštrukcia sujetu má rozprávkový pôdorys, hrdina je tu na „výprave“ a počas cesty stretáva ľudí, ktorí zaujímajú postavenie rozprávkových pomocníkov – od každého sa čo-to dozvie a posunie sa o krok bližšie k svojmu cieľu: terapii. Zápletka je vystavaná konvenčne, na spôsob Kafkovho Zámku: protagonista sa nie a nie dostať k profesorovi, ktorý jednostaj mysteriózne uniká.

02/08/2023 - 11:28
Patrik Miskovics
Rozdúchavanie somatickej aury
Soňa Uriková: Dôvod na radosť. Levice: KK Bagala, 2022.
recenzie

Kniha predstavuje unikátnu čitateľskú výzvu, pretože zo strany recipienta nepredpokladá len adekvátny interpretačný výkon, ale aj schopnosť empatickej účasti na čítanom, čo je v značne anestetizovanej atmosfére súčasnej literárnej prevádzky vcelku neobvyklé. Prác s ambíciou apelovať na citovosť je dostatok, no takých, ktoré tento zámer aj úspešne, neprvoplánovo textovo ukotvia, je pomenej.

01/18/2023 - 11:17
Eva Urbanová
Kto je „my“ v Pekárkovej poetike?
Ivona Pekárková: Možnosti neúspechu. Bratislava: Brak, 2022.
recenzie

Zmena neprichádza, nič zásadné sa nedeje, čo opäť smeruje k širšiemu adresnému my – k nám zúfalo snažiacim sa premeniť, vylepšiť, modernizovať spoločenský priestor, čo však nejde ruka v ruke s mentálnou premenou. Z tohto pohľadu je Pekárkovej poézia rozhodne viac než ironickým bonmotom, je ostrou kritikou degenerovanej spoločnosti, ktorá si nevidí na koniec ulice.

12/12/2022 - 10:03
Magdalena Bystrzak
Márii Holuby, posmrtne

Začiatkom roka 1920 sa na stránkach Trenčanských novín objavila strohá informácia: „V Skalici zomrela 21. decembra r. 1919 Mária Holuby, rodená Boor, vdova po evanjelickom farárovi v Lubinej, známa v slovenskej spisbe pod pseudonymom Mária Javorinská. V utorok 23. decembra bola pochovaná“. Pokoj prachu jej.

11/24/2022 - 13:33
Skloňovanie vlastizradcu
Rozhovor s Elenou Bútorovou-Novomeskou, dcérou Ladislava Novomeského
Rozhovory

Prinášame autorizovaný prepis rozhovoru, ktorý pre Český rozhlas pripravila a nahrala Kamila Schusterová. Ako celok odvysielaný nebol. Rozhovor sprostredkoval Zdeněk Doskočil.

09/16/2022 - 10:28
Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
What now is now is now is now (Poznámky ku knihe N. Ružičkovej Súčasnosti)
Nóra Ružičková: Súčasnosti. Kordíky: Skalná ruža, 2021.
recenzie

Aktuálna zbierka, podobne ako prevažná väčšina autorkinej tvorby, vytvára dialóg s kritickou teóriou 20. a 21. storočia, ktorá okrem iného skúma ekonomické teórie a rozoberá konceptualizáciu práce v kontexte (psychologickej a sociálnej) ľudskej slobody a jej odnímania, v kontexte problému slobodnej vôle, sociálnych rozdielov a ekologických následkov pôsobenia človeka na planétu.

08/30/2022 - 13:54
Magdalena Bystrzak
„...vytvárame papierový svet. Každý svoj...“
K sociálnej empatii v novšej slovenskej próze
recenzie

U Ballu je sociálna empatia tichým postulátom, prchavým predpokladom možnosti existovať inak. Síce s ním nenarába prvoplánovo, ale viackrát o ňom píše. V prípade Vadasa je empatia problematická, absentuje na úrovni autorského gesta, a to napriek tomu, že próza Šesť cudzincov vznikla azda ako pokus citovo kultivovať slovenského čitateľa a upriamiť jeho pozornosť na – podľa opisu na zadnej strane obálky – „dejinnú kauzu, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali“.

05/13/2022 - 10:50
Vydali sme výber z esejistiky Pétera Esterházyho Život slov
archiv
iné

Esterházyho texty dokazujú, že ani postmoderný spisovateľ sa nemusí bezvýhradne vzdať reflexie kultúrneho a spoločenského diania a skryť sa do bezpečnej záhrady estetickej autonómie umenia. Kniha v preklade Renáty Deákovej vyšla ako druhý zväzok našej knižnej edície Dunaj.

04/29/2022 - 11:05
Vladimír Barborík
Próza a udalosť
Marek Vadas: Šesť cudzincov. Levice : KK Bagala, 2021.
recenzie

Nejde o analytický prieskum udalosti s cieľom dozvedieť sa čo najviac, ale o naratívne rozvíjanie jej pôsobenia na subjekt. Asi základnou otázkou rozprávania je, ako hromadná vražda zasiahla ľudskosť niekoľkých protagonistov. Nie je to márne východisko: dať slovo svedkom a páchateľom, priamym i nepriamym, a zároveň upozorniť, aká neistá je hranica medzi jednými a druhými. 

03/16/2022 - 13:14