Vladimír Barborík
Juhászov Petőfi, Petőfiho Juhász
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

„Umelectvo“ ako životnú formu stvárňuje Juhász v jeho aktuálnej ambivalencii, s rizikami, ktoré prináša. Samotný spoločenský status umelca je stále neurčitejší a pochybnejší, benefity poskytované dotovanou kultúrou neisté, zrejmé je napätie medzi perspektívou insiderov a tým, ako ich vnímajú ľudia zvonku. Tu je kľúčovým problém publika a schopnosť či neschopnosť vyjsť zo začarovaného kruhu klaky, v ktorom si tvorcovia vzájomne konzumujú vlastnú produkciu. 

08/14/2023 - 11:05
Radoslav Passia
O knihe hrubšej než článok malíčka a tenšej ako článok palca spisovateľa Juhásza
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

Próza empaticky číta priestor, pokúša sa o rekonštrukciu minulého času (osobného aj dejinného) zo stôp stále prítomných na tvári súčasnej krajiny. No kniha PS, ktorá sa neraz blysne vydarenými formuláciami a celými pasážami, vyvoláva svojou celkovou nedourčenosťou aj pochybnosti. Dôvodom je málo nosný konceptuálny rámec, ako aj slabšie rozvinutý vzťah exponovanej kategórie priestoru k iným významovým a výstavbovým plánom prózy.

08/08/2023 - 08:24
Martin Makara
Muž: definovateľný pre seba, nie však osebe
Ester Weissová-Fekete: Muž. Bratislava: Artforum, 2022
recenzie

Ide tu o mužov? Áno, ale nie o všetkých, pretože sú aj iní muži – deduškovia, spravodliví, samovrahovia a ďalší, ktorých si Weissová-Fekete vybrala pre názvy svojich kapitol. Neuplatňuje tu systémový prístup, mužov kategorizuje na základe črty, ktorá zdanlivo zjednocuje podobné skúsenosti s nimi, rovnako však môže byť úplne náhodná. A najskôr tu ani o nijakú kategorizáciu nejde a všetky tie množné čísla sú len plurálmi majestátu, ktorým rozprávačka žartuje na úkor konkrétnych mužov zo svojho života.

07/14/2023 - 08:37
Martin Lukáš
Myslet idylu
Rudolf Jurolek: Bukolika. Levoča: Modrý Peter, 2021
recenzie

Útěchu i protiváhu dosavadní existence hledá Jurolek v přírodě, která prostě je. Zato člověk se pokouší být, ke svému „je“ potřebuje nějaký smysl, nějaké odůvodnění. Člověk se hlídá, aby byl, zatímco příroda, viděno lidskou perspektivou, netuší, že je. Bukolika hledá jazyk, kterým by bylo možné oslavit bytí, a to i za současných podmínek, kdy smysl i určení onoho bytí je opět otázkou.

06/23/2023 - 09:42
Radoslav Passia
Podoby ženskej pamäti
Nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej

Prečo je umelecká próza najvhodnejšou formou zachytenia a prezentácie „posolstva“ týchto autoriek, o čo sa opiera popularita „krásnej literatúry“ ako formy autorského sebavyjadrenia? Má beletria, literatúra v užšom zmysle slova, stále istú spoločenskú prestíž, prípadne sú dve z troch týchto kníh len istým voľnočasovým, psychohygienickým presahom pandemického obdobia?

06/19/2023 - 08:34
Viliam Nádaskay
Pandemická poézia

Keď v roku 2020 COVID-19 zasiahol aj životy Slovákov, bolo len otázkou času, kedy sa dočká stvárnenia aj v domácej básnickej tvorbe. Poézia je predsa už zo svojej podstaty vhodnou formou vyjadrenia postoja k aktuálnym udalostiam, ako to dokazujú jej angažované varianty. V tomto ohľade pôsobí ako najtypickejšia umelecká forma vyjadrenia, navyše je operatívna, jednoducho publikovateľná, časovo nenáročná a otvorená každému gramotnému človeku. Viacero autorov a autoriek to dalo pocítiť slovenskej literatúre takmer okamžite.

04/26/2023 - 09:20
Vladimír Barborík
Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou

Pôsobivosť štyroch prozaických kníh venovaných minulosti je odlišná. O tom, do akej miery úspešne sa podarí literatúre sprítomniť minulosť, rozhoduje viacero faktorov. K dôležitým patrí neošúchanosť témy, ale aj úsilie, ktoré autor vynaložil pri pátraní po zdrojoch a pri rekonštrukcii predmetu svojho záujmu, to, či sa mu podarilo objaviť niečo doteraz nepoznané.

04/13/2023 - 12:54
Karol Csiba
Tri súčasné poviedkárske kódy

Dôležitým rozlišovacím a vo viacerých momentoch paradoxne aj zlučovacím znakom poviedkových zbierok Anny Kiliánovej, Karlosa Kolbasa a Laca Keratu je odsúvanie epickej dejovosti. Tento postreh nesmeruje k spochybneniu schopnosti prozaikov spádovo fabulovať. Poukazuje skôr na časté nedejové závery, namiesto ktorých sa do popredia tlačia spomaľované alebo skôr odložené vyústenia. 

03/09/2023 - 11:16
Tamara Janecová
Čitateľovi v ústrety
Pavol Rankov: Klinika. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2022.
recenzie

Konštrukcia sujetu má rozprávkový pôdorys, hrdina je tu na „výprave“ a počas cesty stretáva ľudí, ktorí zaujímajú postavenie rozprávkových pomocníkov – od každého sa čo-to dozvie a posunie sa o krok bližšie k svojmu cieľu: terapii. Zápletka je vystavaná konvenčne, na spôsob Kafkovho Zámku: protagonista sa nie a nie dostať k profesorovi, ktorý jednostaj mysteriózne uniká.

02/08/2023 - 11:28
Patrik Miskovics
Rozdúchavanie somatickej aury
Soňa Uriková: Dôvod na radosť. Levice: KK Bagala, 2022.
recenzie

Kniha predstavuje unikátnu čitateľskú výzvu, pretože zo strany recipienta nepredpokladá len adekvátny interpretačný výkon, ale aj schopnosť empatickej účasti na čítanom, čo je v značne anestetizovanej atmosfére súčasnej literárnej prevádzky vcelku neobvyklé. Prác s ambíciou apelovať na citovosť je dostatok, no takých, ktoré tento zámer aj úspešne, neprvoplánovo textovo ukotvia, je pomenej.

01/18/2023 - 11:17
Eva Urbanová
Kto je „my“ v Pekárkovej poetike?
Ivona Pekárková: Možnosti neúspechu. Bratislava: Brak, 2022.
recenzie

Zmena neprichádza, nič zásadné sa nedeje, čo opäť smeruje k širšiemu adresnému my – k nám zúfalo snažiacim sa premeniť, vylepšiť, modernizovať spoločenský priestor, čo však nejde ruka v ruke s mentálnou premenou. Z tohto pohľadu je Pekárkovej poézia rozhodne viac než ironickým bonmotom, je ostrou kritikou degenerovanej spoločnosti, ktorá si nevidí na koniec ulice.

12/12/2022 - 10:03
Magdalena Bystrzak
Márii Holuby, posmrtne

Začiatkom roka 1920 sa na stránkach Trenčanských novín objavila strohá informácia: „V Skalici zomrela 21. decembra r. 1919 Mária Holuby, rodená Boor, vdova po evanjelickom farárovi v Lubinej, známa v slovenskej spisbe pod pseudonymom Mária Javorinská. V utorok 23. decembra bola pochovaná“. Pokoj prachu jej.

11/24/2022 - 13:33