Mapy fikcie
iné

Ktoré miesta sú obľúbenými destináciami literárnych postáv našich spisovateľov? TripAdvisor zatiaľ nevygeneroval takýto rebríček, no literárne vedkyne Lenka Macsaliová, Jaroslava Šaková a Ivana Taranenková zmapovali 117 kníh, ktoré sa za 12 rokov ocitli vo finále ceny Anasoft litera. Počet aj frekvencia istých miest a krajín sú rozhodne zaujímavé a vypovedajú veľa nielen z literárnovedného, ale aj zo sociologického či historického hľadiska.
Výstup zo štatistických údajov si môžete pozrieť na interaktívnej mape vo výtvarnom spracovaní Kataríny Balážikovej na mapyfikcie.anasoftlitera.sk a sprievodné texty k projektu vám ponúkame na tomto mieste.

01/17/2018 - 12:29
Radoslav Passia
Nad edíciou Knižnica slovenskej literatúry (2005 - 2014)
publicistika

Knižnica slovenskej literatúry mala v kontexte starších „čitateľských“ edícií pragmaticko-komunikačne najbližšie ku Hviezdoslavovej knižnici, ktorá vychádzala od polovice 20. storočia do začiatku 90. rokov a mnohé z jej zväzkov utrpeli dobovou ideologickou indoktrináciou. Nové čítanie diel slovenskej literatúry a z toho vyplývajúce prehodnotenie doterajšieho literárneho kánonu bolo teda logickou kultúrno-spoločenskou potrebou. Po Novembri ´89 však na podobnú systematickú prácu dlho chýbali finančné prostriedky a po rozpade tradičných kamenných vydavateľstiev vlastne aj vydavateľsko-organizačný subjekt, ktorý by bol schopný podobný zámer realizovať. Po roku 1989 sa teda Knižnica slovenskej literatúry stala prvým edičným projektom tohto typu, aj preto vzbudzovala veľkú pozornosť a nádeje. Nie všetky však boli aj naplnené...

12/27/2017 - 19:35
Richard Pupala
Zdroj:
Anasoft litera, autorka fotografie Mária Hejtmánková
Vladimír Barborík
...nie som spontánny autor...
rozhovor s prozaikom Richardom Pupalom
Rozhovory

Pred dvoma rokmi sa mi dostala do rúk práve vydaná kniha krátkych próz Návštevy. Meno debutujúceho Richarda Pupalu (1972) som nepoznal, najprv som čítal zo zvedavosti a potom so vzrastajúcim zaujatím. Od prvých strán bolo zrejmé, že nejde o začiatočnícke pokusy, prózy boli premyslené, dospelé, primerané veku autora, človeku, ktorý vie, čo a ako chce povedať. Kniha mi bola sympatická najmä tým, čo ju odlišovalo od väčšiny súčasných próz – rozprávačom, ktorý sa nezaujímal až tak o seba, no o to viac o okolitý svet, hlavne o jeho rub. Pupalove prózy aktualizujú zdanlivo prekonanú tradíciu v dvoch aspektoch – ako prózy sociálne, ale aj žánrovo, schopnosťou disciplinovane, presne a na malej ploche využiť možnosti poviedkového tvaru. V druhej prozaickej zbierke, aktuálnom Čiernom zošite, rozšíril svoju tvorbu o ďalšiu žánrovú dimenziu – horor. Bol som zvedavý prečo a spýtal som sa na to – a ešte na niekoľko iných vecí – Richarda Pupalu.

12/17/2017 - 22:09
Jaroslav Šrank
Básnik v priestore a čase
Ján Buzássy: Nábrežie. Bratislava : Petrus, 2017
recenzie

Nábrežie Jána Buzássyho je kniha sčasti mestskej a sčasti prírodnej lyriky. Sčasti aj intímnej: sčasti o manželskom vzťahu, sčasti o vzťahu umelca k tvorbe. Takáto – čo aj len hrubo naznačená – námetová škála nás pri básnikovi, ako je Buzássy, neprekvapuje, práve takéhoto pozorného voči rôznym stránkam života ho slovenská poézia pozná a zväčša aj vzorne oceňuje.

12/13/2017 - 22:50
Vladimíra Mravcová
Sebavnímanie – od druhých k sebe a späť
Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa. Bratislava : Slovart, 2017
recenzie

Na prvý pohľad môže knižka pôsobiť ľahkovážne, no ako to už pri Vilikovského prózach býva, pod ľahkovážnym sa často nachádza ,,emocionálna nášľapná mína“ (s. 116). V próze si prečítame tri na seba nadväzujúce príbehy, ktoré síce zachytávajú postavy v rozdielnych životných situáciách, no prepájajú ich spoločné témy. Jednou z nich je problém sebavnímania človeka, teda aj fikcie, ktorú hoci aj podvedome vytvárame okolo svojej osoby a prostredníctvom ktorej chceme pôsobiť na druhých. Tragikomický rozpor nastáva, keď sa obraz protagonistov v očiach iných vzďaľuje od toho, ako chcú pred nimi vyzerať.

12/04/2017 - 15:21