Martin Lukáš
Koncept a deziluze
Michal Baláž: Mínus telo. Bratislava: Brak, 2021.
recenzie

Těžiště sbírky leží v dekonstrukci figur a floskulí, představ a názorů, vlastně jakýchkoli ustálených, vyprázdněných způsobů vypovídání i samotné syntaxe, jejichž opakováním vyjadřujeme a zároveň stvrzujeme platnost myšlenkových schémat západní kultury, která myšlení jako takové uzavírá do sítě pojmových relací a přibližností.

12/31/2021 - 14:19
Michal Jareš
Další Mapy tICHA. Krátká prostonárodní rozprava sepsaná od Outsidera o současné sLovenské poezii s připoJením poznAtků pozoRuhodných a nEjdůležitějŠích z let posledních avšak zaměřeno na roky poslední A. D. MMXXI

Slovenská lyrická poezie se pohybuje v obřím a málo zkoumaném prostoru, který zasahuje do experimentu, navazuje daleko víc na tradici slovní, umí překvapit a zároveň velmi často zápasí s pojmem hodnota, který mnohdy zcela absentuje v běžné experimentální tvorbě dnešního slovenského poetického ghetta tvořeného zejména bratislavskou „stále mladou“ elitou, narušovanou pak příchody a odchody některých labilně neklidných autorů z anebo zpět do slovenské literatury.

12/08/2021 - 13:58
Peter Darovec
O problémoch prvého sveta...
...v prózach Barbory Hrínovej Jednorožce (Bratislava: Aspekt, 2020) a Ivany Gibovej Eklektik bastard (Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2020)
recenzie

Hrínová i Gibová píšu o svete, ktorému rozumejú, ktorého sú evidentne aj samy súčasťou. Píšu o mestských čudákoch, s ktorými samy žijú, o ľuďoch, ktorí sa sami pokladajú za spoločenských jednorožcov a eklektických bastardov, na ktorých sa síce nalepilo všeličo, ale nič z toho nevytvára ich identitu.

11/26/2021 - 12:19
Jaroslav Šrank
Nad iróniou svojich kostí
Árpád Tőzsér: Ricorso. Kordíky: Skalná ruža, 2020.
recenzie

Tőzsérove básne vyrastajú z vedomia, že z minulosti do prítomnosti vedú stopy usporiadaného sveta. Nie je prekážkou, že nevieme naisto povedať, či tento predpokladaný dávny stav nie je len produktom jednotlivých fáz kultúry. Naopak, zvýznamňuje sa tým jej rola, najmä keď od melanchólie a grácie ako ekvivalentov vznešenosti neodstrkuje ani podvratné dvojičky iróniu a sebairóniu.

11/18/2021 - 13:32
Viliam Nádaskay
Obete obetí obetí obetí obetí
Jana Micenková: Krv je len voda. Bratislava: Marenčin PT, 2021.
recenzie

Nejde tu o bezbrehý nihilizmus a hračkársky cynizmus – za výsmechom a skepsou sa skrýva očividná starosť o svoje postavy (alebo aspoň o väčšinu z nich). A Micenkovej kniha je v pravom zmysle slova cynická: prejavuje sa v nej potreba demaskovať ideály i zaužívané myslenie a  relativizovať motiváciu ľudí, avšak s vedomím, že do istej miery je nutné potlačiť nutkanie pre dobro funkčného života.

10/29/2021 - 12:38
Magdalena Bystrzak
Jedna veta denne
Alta Vášová: Odlety. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2019.
recenzie

Vášová pozoruje najmä ľudí a ich činnosť, nevytvára si ilúzie ideálneho stavu vecí. Rozvíja rôzne podoby vzťahov, ale kým ľudí prevtelí do postáv, prepustí ich cez vlastný, nie vždy prívetivý filter. Pozícia, do ktorej sa štylizuje a ktorú si volí, je síce miestami voyeurská, ale zároveň nenápadná. Veci sa hýbu a menia, ona ich jednoducho sleduje, vníma ich a o nich aj píše.

10/12/2021 - 09:44
Eva Urbanová
Čo s klzkou rybou v ruke
Richard L. Kramár: Úchopový inštinkt. Bratislava: OZ Brak, 2021. Fotografie: Evelyn Benčičová.
recenzie

Zbierka Richarda L. Kramára sa snaží evokovať rôzne druhy kontaktu s povrchom, zvieraťom, človekom či so sebou. Niektoré typy úchopov je však potrebné trénovať, ak majú byť správne. Čo je však správne? Je správne to, čo je zaužívané, čo považujeme za zvyk?

09/21/2021 - 09:19
Redakcia
Ad generácia (Ballek, Hrúz, Vilikovský...), časť 4

Prinášame pokračovanie ankety k téme generačnosti a otázok s ňou spojenými, iniciovanej tohtoročnými osemdesiatinami troch významných prozaikov: Ladislava Balleka, Pavla Hrúza a Pavla Vilikovského. Môžeme sa pýtať, kde končí vymedzenie jednej generácie a začína sa ďalšia, do akej miery vymedzenie generačného intervalu a jeho pružnosť súvisia s dobovými podmienkami.

 V štvrtej časti ankety odpovedajú básnik a literárny vedec Michal Habaj a literárny vedec Pavel Matejovič.

09/01/2021 - 18:24
Redakcia
Ad generácia (Ballek, Hrúz, Vilikovský...), časť 3

Prinášame pokračovanie ankety k téme generačnosti a otázok s ňou spojenými, iniciovanej tohtoročnými osemdesiatinami troch významných prozaikov: Ladislava Balleka, Pavla Hrúza a Pavla Vilikovského. Môžeme sa pýtať, kde končí vymedzenie jednej generácie a začína sa ďalšia, do akej miery vymedzenie generačného intervalu a jeho pružnosť súvisia s dobovými podmienkami.

 V tretej časti ankety odpovedá básnik a literárny vedec Ján Gavura.

08/18/2021 - 14:14
Redakcia
Ad generácia (Ballek, Hrúz, Vilikovský...), časť 2

Prinášame pokračovanie ankety k téme generačnosti a otázok s ňou spojenými, iniciovanej tohtoročnými osemdesiatinami troch významných prozaikov: Ladislava Balleka, Pavla Hrúza a Pavla Vilikovského. Môžeme sa pýtať, kde končí vymedzenie jednej generácie a začína sa ďalšia, do akej miery vymedzenie generačného intervalu a jeho pružnosť súvisia s dobovými podmienkami.

 V druhej časti ankety odpovedajú básnik Rudolf Jurolek a literárny vedec Fedor Matejov.

08/11/2021 - 13:26
Redakcia
Ad generácia (Ballek, Hrúz, Vilikovský...), časť 1

Skutočnosť, že výrazné tvorivé zjavy sa objavujú na tomto svete i v literatúre spoločne – hoci nemusí ísť vždy o tak nápadnú blízkosť, ako v prípade troch spomenutých prozaikov – otvára širšiu tému generačnosti a otázky s ňou spojené. Môžeme sa pýtať, kde končí vymedzenie jednej generácie a začína sa ďalšia, do akej miery vymedzenie generačného intervalu a jeho pružnosť súvisia s dobovými podmienkami.

Napriek príležitostnému rázu nekoncipujeme tento cyklus príspevkov na tému generáciu ako regulárnu anketu, nekladieme explicitné otázky. V prvej časti ankety odpovedajú poetka Mila Haugová a prozaik Milan Zelinka.

08/05/2021 - 10:15
Redakcia
O DUŠANOVI KRAUSOVI (1937 – 2001)

Pred dvadsiatimi rokmi, 13. júna 2001, zomrel vo veku nedožitých šesťdesiatich štyroch rokov prozaik Dušan Kraus. Patril k tvorcom, o ktorých sa s odstupom času zvykne hovoriť ako o zabudnutých. Pri okrúhlom výročí smrti si Dušana Krausa pripomíname slovami tých, ktorí ho poznali: či už osobne, ako spisovateľa a človeka kníh, alebo sprostredkovane, pri bilančnej recepcii jeho diela ako celku.

06/14/2021 - 13:00