Magdalena Bystrzak
Márii Holuby, posmrtne

Začiatkom roka 1920 sa na stránkach Trenčanských novín objavila strohá informácia: „V Skalici zomrela 21. decembra r. 1919 Mária Holuby, rodená Boor, vdova po evanjelickom farárovi v Lubinej, známa v slovenskej spisbe pod pseudonymom Mária Javorinská. V utorok 23. decembra bola pochovaná“. Pokoj prachu jej.

11/24/2022 - 13:33
Skloňovanie vlastizradcu
Rozhovor s Elenou Bútorovou-Novomeskou, dcérou Ladislava Novomeského
Rozhovory

Prinášame autorizovaný prepis rozhovoru, ktorý pre Český rozhlas pripravila a nahrala Kamila Schusterová. Ako celok odvysielaný nebol. Rozhovor sprostredkoval Zdeněk Doskočil.

09/16/2022 - 10:28
Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
What now is now is now is now (Poznámky ku knihe N. Ružičkovej Súčasnosti)
Nóra Ružičková: Súčasnosti. Kordíky: Skalná ruža, 2021.
recenzie

Aktuálna zbierka, podobne ako prevažná väčšina autorkinej tvorby, vytvára dialóg s kritickou teóriou 20. a 21. storočia, ktorá okrem iného skúma ekonomické teórie a rozoberá konceptualizáciu práce v kontexte (psychologickej a sociálnej) ľudskej slobody a jej odnímania, v kontexte problému slobodnej vôle, sociálnych rozdielov a ekologických následkov pôsobenia človeka na planétu.

08/30/2022 - 13:54
Magdalena Bystrzak
„...vytvárame papierový svet. Každý svoj...“
K sociálnej empatii v novšej slovenskej próze
recenzie

U Ballu je sociálna empatia tichým postulátom, prchavým predpokladom možnosti existovať inak. Síce s ním nenarába prvoplánovo, ale viackrát o ňom píše. V prípade Vadasa je empatia problematická, absentuje na úrovni autorského gesta, a to napriek tomu, že próza Šesť cudzincov vznikla azda ako pokus citovo kultivovať slovenského čitateľa a upriamiť jeho pozornosť na – podľa opisu na zadnej strane obálky – „dejinnú kauzu, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali“.

05/13/2022 - 10:50
Vydali sme výber z esejistiky Pétera Esterházyho Život slov
archiv
iné

Esterházyho texty dokazujú, že ani postmoderný spisovateľ sa nemusí bezvýhradne vzdať reflexie kultúrneho a spoločenského diania a skryť sa do bezpečnej záhrady estetickej autonómie umenia. Kniha v preklade Renáty Deákovej vyšla ako druhý zväzok našej knižnej edície Dunaj.

04/29/2022 - 11:05
Vladimír Barborík
Próza a udalosť
Marek Vadas: Šesť cudzincov. Levice : KK Bagala, 2021.
recenzie

Nejde o analytický prieskum udalosti s cieľom dozvedieť sa čo najviac, ale o naratívne rozvíjanie jej pôsobenia na subjekt. Asi základnou otázkou rozprávania je, ako hromadná vražda zasiahla ľudskosť niekoľkých protagonistov. Nie je to márne východisko: dať slovo svedkom a páchateľom, priamym i nepriamym, a zároveň upozorniť, aká neistá je hranica medzi jednými a druhými. 

03/16/2022 - 13:14
Vladimír Barborík
„… otázce národní typologie se raději obloukem vyhýbám.“
Rozhovor s českým historikom Zdeňkom Doskočilom
Rozhovory
Prinášame rozhovor s českým historikom Zdeňkom Doskočilom, ktorému pred časom vyšla kniha V žaláři a vyhnanství (Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu) (2020). V rozhovore sa dočítate o jeho výskume publicistických a politických aktivít slovenského ľavicového básnika a o súčasnej českej historiografii.
02/16/2022 - 12:04
Martin Lukáš
Koncept a deziluze
Michal Baláž: Mínus telo. Bratislava: Brak, 2021.
recenzie

Těžiště sbírky leží v dekonstrukci figur a floskulí, představ a názorů, vlastně jakýchkoli ustálených, vyprázdněných způsobů vypovídání i samotné syntaxe, jejichž opakováním vyjadřujeme a zároveň stvrzujeme platnost myšlenkových schémat západní kultury, která myšlení jako takové uzavírá do sítě pojmových relací a přibližností.

12/31/2021 - 14:19
Michal Jareš
Další Mapy tICHA. Krátká prostonárodní rozprava sepsaná od Outsidera o současné sLovenské poezii s připoJením poznAtků pozoRuhodných a nEjdůležitějŠích z let posledních avšak zaměřeno na roky poslední A. D. MMXXI

Slovenská lyrická poezie se pohybuje v obřím a málo zkoumaném prostoru, který zasahuje do experimentu, navazuje daleko víc na tradici slovní, umí překvapit a zároveň velmi často zápasí s pojmem hodnota, který mnohdy zcela absentuje v běžné experimentální tvorbě dnešního slovenského poetického ghetta tvořeného zejména bratislavskou „stále mladou“ elitou, narušovanou pak příchody a odchody některých labilně neklidných autorů z anebo zpět do slovenské literatury.

12/08/2021 - 13:58
Peter Darovec
O problémoch prvého sveta...
...v prózach Barbory Hrínovej Jednorožce (Bratislava: Aspekt, 2020) a Ivany Gibovej Eklektik bastard (Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2020)
recenzie

Hrínová i Gibová píšu o svete, ktorému rozumejú, ktorého sú evidentne aj samy súčasťou. Píšu o mestských čudákoch, s ktorými samy žijú, o ľuďoch, ktorí sa sami pokladajú za spoločenských jednorožcov a eklektických bastardov, na ktorých sa síce nalepilo všeličo, ale nič z toho nevytvára ich identitu.

11/26/2021 - 12:19
Jaroslav Šrank
Nad iróniou svojich kostí
Árpád Tőzsér: Ricorso. Kordíky: Skalná ruža, 2020.
recenzie

Tőzsérove básne vyrastajú z vedomia, že z minulosti do prítomnosti vedú stopy usporiadaného sveta. Nie je prekážkou, že nevieme naisto povedať, či tento predpokladaný dávny stav nie je len produktom jednotlivých fáz kultúry. Naopak, zvýznamňuje sa tým jej rola, najmä keď od melanchólie a grácie ako ekvivalentov vznešenosti neodstrkuje ani podvratné dvojičky iróniu a sebairóniu.

11/18/2021 - 13:32
Viliam Nádaskay
Obete obetí obetí obetí obetí
Jana Micenková: Krv je len voda. Bratislava: Marenčin PT, 2021.
recenzie

Nejde tu o bezbrehý nihilizmus a hračkársky cynizmus – za výsmechom a skepsou sa skrýva očividná starosť o svoje postavy (alebo aspoň o väčšinu z nich). A Micenkovej kniha je v pravom zmysle slova cynická: prejavuje sa v nej potreba demaskovať ideály i zaužívané myslenie a  relativizovať motiváciu ľudí, avšak s vedomím, že do istej miery je nutné potlačiť nutkanie pre dobro funkčného života.

10/29/2021 - 12:38