Naše podujatia

Pravidelne organizujeme semináre Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry, na ktorom odborníčky a odborníci na súčasnú literatúru mapujú jej podoby, trendy a tendencie, ako aj konkrétne diela. Vybrané príspevky z tejto bilančnej platformy literárnokritického uvažovania publikujeme aj na webe plav.sk.

V spolupráci s Ústavom Slovenskej literatúry SAV a inými partnermi sme 20. až 24. novembra 2017 v Bratislave zorganizovali 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky. Podujatie bolo zamerané na prehlbovanie odbornej reflexie o dejinách a teoretických aspektoch slovenskej literatúry a vytvorilo priestor na vzájomnú diskusiu a prepojenie domáceho a zahraničného výskumu.

Na sympóziu vystúpili účastníčky a účastníci z desiatich krajín (okrem Slovenska aj z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny), ktorí reprezentovali približne tridsať univerzitných aj neuniverzitných výskumných pracovísk.

Príspevky z hlavného panelu sympózia sme publikovali v knihe Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky (2018).

 

Naše publikácieMinulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky (ed. Radoslav Passia)

(2018)

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky. Mapuje teoretické problémy súčasnej literárnej vedy, predstavuje niektoré výrazné osobnosti slovakistiky a predstavuje vybrané slovakistické pracoviská v zahraničí. Autorky a autori jednotlivých štúdií: R. Passia, I. Taranenková, J. Kuzmíková, M. Golema, J. Tatár, L. Machala, J. Pátková, L. Spyrka, A. Kobylińska, A. Peskovová, Š. Sevšek Šramel.

ISBN 9788097312503, 160 strán.

 Péter Nádas: Stav vecí (preložila Renáta Deáková)

(2020)

Slovenský výber z esejistiky žijúceho klasika maďarskej literatúry Pétera Nádasa obsahuje štrnásť žánrovo jednotných, ale tematicky rôznorodých textov. Pôvodne boli uverejnené v rokoch 1998 až 2018. Spisovateľ sa v nich opäť prejavuje ako senzitívny pozorovateľ intímnej roviny ľudského života, no reflektuje predovšetkým široké spektrum iných problémov: umeleckých, kultúrnych, historických, spoločenských a politických. Výber textov urobil pre slovenských čitateľov a čitateľky sám autor. Ukazuje v nich záujem a schopnosť orientovať sa v širokom spektre tém (maďarská a európska politika, finančná kríza, umenie, ľudská psychika a sexualita a iné). Je totiž spisovateľom prirodzene aktívnym, jeho eseje vždy pulzujú medzi individuálnym a kolektívnym, otvorené spoločenské otázky pociťuje aj ako osobne pálčivé a tieto dve roviny ľudského života dokáže vo svojich textoch suverénne prepájať. Kniha vyšla ako prvý zväzok edície Dunaj, ktorá prináša esejistické tituly z priestoru široko chápanej strednej Európy. Preložila ju Renáta Deáková, autorkou doslovu je Judit Görözdi, editorom zväzku a edície Radoslav Passia, autorom grafického návrhu Peter Javorík.

ISBN 9788097312510. 168 strán.

 

Pripravujeme

Péter Esterházy: Život slov (preložila Renáta Deáková)

(2021)

Druhý zväzok esejistickej edície Dunaj ponúka publicistiku a esejistiku známeho spisovateľa Pétera Esterházyho z obdobia rokov 2003 až 2016. Naším výberom sa usilujeme predstaviť Esterházyho vzrušujúci spôsob myslenia, ktorého horizont tvorí nielen maďarská, ale celoeurópska kultúrna, filozofická a literárna tradícia. Autor vyzbrojený istotou svojho rozhľadu nekompromisne komentuje svoju súčasnosť, jej spoločenské a kultúrne procesy, otázky literatúry i vlastnej umeleckej tvorby. Knihu preložila Renáta Deáková, autorkou doslovu je Judit Görözdi, editorom Radoslav Passia, autorom grafického návrhu Peter Javorík.

ISBN 9788097312527.