Radoslav Passia
Môžu byť vedci na Slovensku aj humanitní?
V súťaži Vedec roka 2016 nie je priestor pre spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Prečo je to tak?
clanky

Veda ako téma žije v slovenských médiách ani nie tak vďaka svojim výsledkom, ale predovšetkým kvôli problémom spojeným s jej financovaním, hodnotením a plnením medzinárodných štandardov. Diskusia je dosť intenzívna najmä od augusta 2016, keď denník Sme uverejnil prílohu Slovenská veda chradne a práchnivie (19. 8. 2016). Odvtedy sa v tlači aj elektronických médiách k tejto téme objavilo množstvo článkov, rozhovorov, komentárov a polemík. Túto mediálnu diskusiu živia prevažne spoločenskí a humanitní vedci. Často majú pocit, že ich disciplíny sú nielen podfinancované, čo napokon platí o slovenskej vede ako celku, ale navyše sú vystavené nevhodnému tlaku manažérov vedy a decíznej sféry a pri ich hodnotení sa nezohľadňujú vnútorné špecifiká týchto disciplín, teda najmä ich „kultúrotvorný“ charakter. Diskusie, ako to už býva, oscilujú medzi vecnosťou a pomerne abstraktnou deklaratívnosťou (viď napr. Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku z decembra 2016).[1] Mediálna diskusia je jedna vec, tam hrajú naši zástupcovia prím, oveľa smutnejšia situácia je však vo vnútri akademických inštitúcií a jednotlivých vedných disciplín, kde zápalisto diskutujúce vedúce osobnosti humanitných a spoločenských vied nedokázali za dlhé roky vyriešiť ani pomerne jednoduché štruktúrno-organizačné problémy a niektoré zjavné disproporcie vo vzťahu k prírodným a technickým vedám.

Malí kostlivci pripomínajúci zanedbanú starostlivosť spoločenských vedcov o svoje spoločenské postavenie vyskakujú z rozličných skríň pravidelne. Napríklad už dvadsať rokov rozvíjajú Centrum vedecko-technických informácií SR (organizácia ministerstva školstva), Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností chvályhodnú aktivitu v oblasti popularizácie vedy. Organizujú súťaž Vedec roka SR. Súťaží sa v piatich kategóriách: vedec roka, vedkyňa roka, osobnosť roka v oblasti technológií, osobnosť roka v programoch EÚ a mladá osobnosť roka. Aktuálna výzva za obdobie r. 2016 práve beží, výsledky sa dozvieme v máji. Štatút súťaže je stručný a celkom jednoznačný, citujem: „Súťaž Vedec roka je otvorená pre všetky prírodovedné a technické odvetvia.“[2] Chýba tam teda alternatíva, ktorá by umožnila čo i len nomináciu spoločenského či humanitného vedca. Pritom spoluorganizátorom súťaže je Slovenská akadémia vied, ktorá ako samosprávna vedecká ustanovizeň má za cieľ „vykonávať primárne základný výskum v prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vedách.“[3] Dnes je už asi zbytočné vracať sa do minulosti a skúmať kto a prečo spôsobil, že sa celý výskumný profil akadémie neprejavuje aj v štatúte súťaže Vedec roka.

Určite však nie je zbytočné tento štatút zmeniť a umožniť účasť aj bádateľom z oblasti spoločenských a humanitných disciplín. Dá sa to urobiť veľmi jednoducho, napríklad rozšírením doterajších piatich kategórií o jednu novú, venovanú práve týmto výskumným oblastiam.

 

Pozn. redakcie: Krátko po uverejnení tohto článku došlo zo strany organizátorov k úprave štatútu súťaže Vedec roka, ktorá je tak opäť otvorená všetkým vedeckým disciplínam. (red., 15. 2. 2017)


[1] Pozri https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news...).

[2] Pozri http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?pag...)

[3] Pozri http://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-mission

 

Publikované: 02/08/2017